Следим и участваме във всички етапи на работния процес - от концепция и пространствено планиране до детайлизиране, изпълнение, авторски надзор и качествен контрол. Отговаряме за и организираме всички необходими дейности, за да постигнем удобрената от вас концепция в 3D визуализациите и нашата визия. 

Стъпка 1

Стъпка 1

• Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. 

• Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. 

• Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител. 

Стъпка 2

Стъпка 2

• Представяне на количествени и ценови спецификации. 

• Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

• Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.

 

Стъпка 3

Стъпка 3

• Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.

• Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.

Стъпка 4

Стъпка 4

• Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.